05.12.2018

Naisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 on luettavissa kokonaan täältä.

TASA-ARVO LÄHTEE KASVATUKSESTA

 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden
  rajaaminen on heikentänyt naisten kokoaikaisen työssäkäynnin mahdollisuuksia sekä työn ja
  perheen yhteensovittamisen ja hoivavastuun tasaisemman jakautumisen edellytyksiä.
 • Varhaiskasvatuksen on oltava sukupuoli- ja tasa-arvotietoista. Tasa-arvolain velvoite
  suunnitelmallisesta tasa-arvotyöstä tulee ulottaa varhaiskasvatukseen ja sen toteutumista
  valvoa.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen on kuuluttava opettajien ja kasvattajien
  ammatilliseen osaamiseen. Tasa-arvokoulutus tulee sisällyttää pakollisena osana opettajien,
  mukaan lukien lastentarhanopettajat, koulutukseen ja täydennyskoulutukseen.
 • Opetuksen ja koulutuksen sukupuolen mukaista eriytymistä on purettava
  sukupuolitietoisella opetuksella, oppimateriaaleilla ja oppilaanohjauksella. Naisia on
  kannustettava ja koulutettava digitaalisen kehityksen kärkijoukkoihin.
 • Sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän sekä kiusaamisen vastaista työtä
  kouluissa on tehostettava ja opettajien ja rehtoreiden osaamista häirinnän tunnistamisessa
  vahvistettava.

TYÖELÄMÄ TARVITSEE TASA-ARVOA

 • Perusteettomat palkkaerot on poistettava. Palkkatasa-arvoa on edistettävä tehostamalla
  tasa-arvolain velvoitteiden noudattamisen valvontaa ja varaamalla tasa-arvovaltuutetulle
  asianmukaiset resurssit valvontatyöhön. Samapalkkaisuusohjelman toteuttamista on
  vauhditettava ja luottamusmiesten asemaa ja oikeuksia työpaikoilla vahvistettava.
 • Hallituskauden loppuun mennessä on säädettävä Islannin mallin mukainen
  samapalkkaisuuslaki. Erityisesti on edistettävä maahanmuuttajataustaisten ja vammaisten
  naisten työllistymistä ja samapalkkaisuutta.
 • Kilpailukykyä kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota naisten työsuhteisiin ja
  naisvaltaisiin aloihin. Työmarkkinat eivät voi perustua naisten vastentahtoisille osa- ja
  määräaikaisille työsuhteille.
 • Naisten tasavertaisia mahdollisuuksia päästä yritysten hallitusten jäseniksi ja muihin
  johtaviin asemiin on parannettava. Naisten osuutta listayhtiöiden hallituksissa on
  kasvatettava sukupuolikiintiöllä.
 • Työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä on purettava. Naisten osallistuminen ja
  sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä osaksi valtakunnallisia digitalisaation ohjelmia ja
  kärkihankkeita.
 • Sosiaaliturvaa uudistettaessa on varmistettava, että vaikutukset eri naisryhmiin ovat
  myönteiset. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota ikääntyneiden naisten, yksinhuoltajien,
  vammaisten ja maahanmuuttajanaisten toimeentuloon.
 • Perhevapaat on uudistettava tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työllisyyden
  edistämiseksi 6+6+6 -mallin mukaisesti. Isille korvamerkittyä osuutta tulee lisätä
  tuntuvasti. Uudistukselle on varattava riittävät resurssit. Perhevapaajärjestelmän tulee olla
  joustava ja huomioida perheiden monimuotoisuus.
 • Lakimuutosten yhteydessä on luovuttava sukupuolittuneista ammattinimikkeistä.

 

Tutustu lisäksi tasa-arvovaltuutetun eduskunnalle luovuttamaan vuosikertomukseen 2018 ja sen pohjalta esitettyihin suosituksiin. Tasa-arvo ei ole valmis eikä sen saavuttamiseen ole myöskään varattu riittäviä resursseja.

06.10.2018

Samasta ja samanarvoisesta työstä sama palkka

JULKILAUSUMA

6.10.2018 Rauma

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 96. vuosikokous Raumalla lausuu huolestuneisuutensa yhä jatkuvasta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta yhteiskunnan kaikilla aloilla.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto vaatii, että tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaate, samasta ja samanarvoisesta työstä maksettava palkka, toteutetaan.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) eli tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987, useiden muutosten jälkeen lakia uudistettiin viimeksi yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä vuoden 2015 alusta.

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) julkisti järjestyksessä kolmannen sukupuolten tasa-arvoa EU:ssa mittaavan indeksin vuoden 2017 lopussa. Suomi sijoittui 28 jäsenmaan vertailussa kolmanneksi. Kärkisijaa pitää Ruotsi ja toisella sijalla on Tanska. Suomen pisteet laskivat edellisvuosista kahdella alueella, vallan ja ajankäytön tasa-arvossa.

Suomessa työmarkkinat ovat jakautuneet vahvasti mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Suomi on segregaatiossa EU:n kärkimaiden joukossa. Matemaattisilla ja digitaalisilla sektoreilla on menty jopa taaksepäin. Ammatinvalintaan vaikuttavat myös kulttuuritausta ja työmarkkinoiden rakenne.

Suomi on julkaissut kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman 2016-2019. Ohjelman osapuolia ovat kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelman pyrkimyksenä on kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa. Tällä hetkellä naisten ja miesten keskimääräinen palkkaero koko työmarkkinoilla on noin 17 prosenttia.

Suomessa tulee ottaa todesta jo vuodesta 2005 lähtien edellytetty palkkakartoitus ja sen myöhemmät täsmennetyt säännökset. Palkkakartoituksen avulla varmistetaan, ettei palkkaus ole ristiriidassa tasa-arvolain syrjintäkieltojen kanssa.

Lisätietoja antaa:
FT Minna Keinänen-Toivola
Rauman Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja
Puh. 044 971 6676

* * *

 

LIKA LÖN FÖR LIKA OCH LIKVÄRDIGT ARBETE

UTTALANDE

6.10.2018 Raumo

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:s 96 årsmöte i Raumo uttalar sin oro över den fortsatta ojämlikheten mellan könen inom alla samhällsområden.

Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund kräver att jämställdhetslagens likalönsprincip om den lön som betalas för lika och likvärdigt arbete genomförs.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), dvs. jämställdhetslagen trädde i kraft den 1.1.1987. Efter flera justeringar av lagen förnyades den senast år 2015 i samband med att diskrimineringslagen stiftades.

Europeiska institutet för jämställdhet (EIGE) publicerade i slutet av år 2017 för tredje gången ett index som mäter jämställdhet mellan könen i EU. Finland rankades som tredje bland de 28 medlemsländerna. På första plats kom Sverige och på andra plats Danmark. Finlands poäng föll från tidigare år på två områden, jämlikheten inom makten och tidsanvändningen.

I Finland är arbetsmarknaden starkt uppdelad i mansdominerade och kvinnodominerade branscher. Könssegregeringen i Finland rankas bland de högsta i EU-länder. Inom de matematiska och digitala områdena har man till och med gått bakåt. Valet av yrke påverkas också av den kulturella bakgrunden och strukturen på arbetsmarknaden.

Finland har lanserat ett trepartsprogram för lika lön 2016-2019. Som parter i programmet är arbetsmarknadens alla centralorganisationer, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med programmet är att minska den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män. För närvarande är den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden cirka 17 procent.

I Finland måste man ta allvarligt på den lönekartläggning, som har krävts sedan år 2005, och på dess senare preciseringar. Med hjälp av lönekartläggningen kan man säkerställa att lönen inte strider mot diskrimineringsförbudet i jämställdhetslagen.

Tilläggsuppgifter ger:

FD Minna Keinänen-Toivola
Rauman Akateemiset Naiset ry:s ordförande
Tel. 044 971 6676

 

06.10.2017

Resolution from the Nordic-Baltic Conference on Migration

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. on jäsenenä Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk (KANN) -verkostossa. Muita verkoston jäseninä ovat Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin sekä Viron Akateemiset Naiset.

Viimeisin KANN-konferenssi järjestettiin Kaunasissa, Liettuassa 29.9. – 1.10.2017. Seuraava KANN-tapaaminen järjestetään Suomessa tai Ruotsissa vuonna 2019.

Kaunasin konferensissa kuultiin Liiton kutsusta esitykset Luetaan yhdessä -hankkeestamme sekä MONIKA-naiset liitto ry:n Osaavat naiset -hankkeesta. Molemmat hankkeet tukevat maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja työllistymistä Suomessa.

 

Resolution from the Nordic-Baltic Conference 2017

To the governments in the Baltic and Nordic countries

The associations of Graduate Women in the Baltic and Nordic countries held a conference on migration and the future of Europe.

The aim of the conference was to share experiences on migration in contemporary societies with a focus on women.

We arrived at the following resolution:

The governments should make use of the knowledge gained by the associations of Graduate Women, and their networks, as to gender and migration, and women’s special needs in migration.

We urge that countries:

 • recognize, utilize and develop migrants’ competencies and skills in all areas of society
 • enhance women migrants’ competencies and skills
 • use all possible resources towards the integration of migrants, including addressing the issue of return migration
 • counteract imbalances of the brain drain
 • recognize the impact of migration on both sending and receiving countries
 • support women through social networks and NGOs
 • acknowledge the contribution of NGOs and the civic society as a contribution to the integration and empowerment of migrants

 

For more information, please contact CIR Marita Salo (maritasalo123(a)gmail.com)

02.02.2017

Naisjärjestöjen kuntavaaliteesit

Naisjärjestöjen Keskusliiton kuntavaalitavoitteet 2017 on julkaistu. Suomen Akateemisten Naisten Liitto osallistui yhdessä 57 muun NJKL:n jäsenjärjestön kanssa näiden tavoitteiden laatimiseen. Voit lukea yhteiset tavoitteemme täältä.

Naisjärjestöt painottavat tavoitteissa tasa-arvoista päätöksentekoa ja julkista hallintoa, tasa-arvoista kasvatusta ja koulutusta, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä, tasa-arvoisia liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita, toimivaa julkista liikennettä ja turvallista julkista tilaa sekä sukupuolten tasa-arvon huomioimista sote- ja maakuntauudistuksissa.

31.10.2016

Akateemiset Naiset teki kantelun eurooppalaisesta palkkaepätasa-arvosta

Suomen Akateemisten Naisten Liiton eurooppalainen kattojärjestö, University Women of Europe (UWE), on tehnyt kantelun Euroopassa vallitsevasta sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta, joka loukkaa vuonna 1965 voimaan tullutta Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Suomi allekirjoitti Euroopan Neuvoston laatiman peruskirjan vuonna 1991. Uudistettu peruskirja (1996) tuli Suomen osalta voimaan vuonna 2002.

Euroopan sosiaalisen peruskirjan tehtävänä on turvata ja edistää sosiaalisia oikeuksia Euroopassa. Nämä oikeudet on taattava kaikille jäsenvaltion oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää. Peruskirjassa turvatut oikeudet koskevat muun muassa asumista, terveyttä, koulutusta, työntekoa, henkilöiden vapaata liikkuvuutta sekä lasten, ikääntyneiden, vammaisten henkilöiden ja perheen suojelua. Peruskirja sisältää myös vaatimuksen naisten ja miesten samapalkkaisuudesta.

Euroopan sosiaalisen peruskirjan noudattamista valvoo Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea, joka koostuu riippumattomista asiantuntijoista. Komitea tekee johtopäätöksiä valtioiden määräaikaisraporttien perusteella. Vuodesta 1995 lähtien komitea on käsitellyt myös Euroopan sosiaalisen peruskirjan nojalla tehtyjä järjestökanteluja. Järjestökantelu antaa työmarkkinaosapuolille ja kansalaisjärjestöille mahdollisuuden kannella Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle, mikäli järjestö epäilee, ettei sosiaalista peruskirjaa ole pantu riittävällä tavalla täytäntöön.

Peruskirjan allekirjoittaneista 47 jäsenvaltiosta 15 hyväksyy kollektiiviset kantelut. Näistä 15 maasta UWE teki nyt kantelun.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun järjestökantelu tehtiin sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta.

Lisätietoja kantelusta antaa Anne Negre, UWE:n hallitusjäsen: anne.negre(a)orange.fr

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. (SANL-FKAF) on korkeakoulutettujen naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää korkeakoulutettujen naisten asemaa, työuraa ja tasa-arvoa. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema ECOSOCissa, ILOssa ja UNESCOssa ja sisarjärjestöjä yli 60 maassa. Poliittisesti sitoutumaton SANL-FKAF perustettiin 1922. http://akateemisetnaiset.fi/

 

Lisäys 1.8.2017

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on jäsenmaiden vastustuksesta huolimatta hyväksynyt kantelun 4.7.2017 ja ottaa asian näin ollen tutkittavakseen.

27.07.2016

El Salvador abortion law change would compound injustice

El Salvador already has some of the most draconian anti-abortion laws in the world, but they could become even stricter if Congress adopts an opposition proposal to imprison women for up to 50 years if they terminate a pregnancy. The Nationalist Republican Alliance (Arena) has submitted a motion to reform article 133 of the penal code, which stipulates the penalty for women who cause or consent to an abortion. Read more.

On 26 July 2016, we sent a letter formulated by the GWI to El Salvador’s minister of foreign affairs Hugo Martinez. In the letter, the FFGW stated as follows:

”Finnish Federation of Graduate Women (FFGW) wishes to express deep concern at the unjustified severity of the penalties proposed in the motion submitted by the Nationalist Republican Alliance (Arena) to reform article 133 of the penal code. This represents a complete imbalance of justice: responsibility is a joint issue for men and women.

The FFGW calls on the parliament of El Salvador to observe the country’s commitment to eliminating discrimination against women as in Article 1 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) ratified by El Salvador on 19 August 1981.

The FFGW therefore urges the government of El Salvador not to proceed with punitive measures, but rather to implement and strengthen compulsory education programmes, which include sexual health education in order to change social attitudes and provide girls and women with multiple opportunities throughout their life cycle, including access to education up to the highest levels. ”

 

02.06.2016

EU ei saa hyväksyä naisten aseman heikentämistä Turkissa

Turkin Akateemisten Naisten Liitto on kertonut presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mielenilmauksista, jotka vähättelevät naisia tasa-arvoisina ja omasta toiminnastaan vastuun ottavina kansalaisina. Vaatimukset, joiden mukaan naisten ei tule nauraa äänekkäästi, esiintyä raskaana ollessaan kaduilla jne. vaikuttaisivat triviaaleilta heitoilta, jos niiden takana ei olisi selkeä uskonnon tulkintaan perustuva vaatimus tehdä turkkilaisnaisista toisen luokan kansalaisia.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto lähetti 2.6.2016 kirjeen suomalaismepeille ja muistutti EU:n velvollisuudesta vaatia tasa-arvoa koskevien selvitysten tekemistä ja havaittujen epäkohtien korjaamista Turkissa. Uskontoa ei saa käyttää eikä hyväksyä aseena naisten aseman heikentämiseksi.

 

08.03.2016

International Women’s Day (IWD) 8 March 2016

Graduate Women International (GWI) wishes all its members and Update readers a happy International Women’s Day 2016! This day celebrates the achievements of women past and present all over the world, and is an opportunity for advancing women’s rights.

This year, GWI is highlighting the value qualified women teachers bring to society, and calling for more young women to be encouraged into the field of science, technology, engineering and mathematics, (STEM) to promote gender parity in this sector and to increase diversity and innovation.

In Uganda, GWI is directly addressing the lack of women teachers as a barrier to girls’ secondary education by sponsoring girls from rural areas to qualify as teachers through the Teachers for Rural Futures project. Read our IWD press release here.

19.02.2016

The Role of Faith in Ending the Subjugation of Girls and Women

Proposed Resolution to the GWI triennial 2016

THE ROLE OF FAITH IN ENDING THE SUBJUGATION OF GIRLS AND WOMEN

The 32nd GWI General Assembly resolves that:

1. National Federations and Associations (NFAs) urge the respective religious leaders and communities in their countries to strongly and visibly promote the protection of girls and women, especially when they become victims of harmful traditions, religious beliefs and cultural practices;

2. NFAs increase their efforts to ask and receive support from religious and traditional leaders to protect the human rights of girls and women and to safeguard their equal opportunities to reach their full potential;

3. GWI encourages NFAs to promote and seek publicity for positive actions carried out by religious leaders and communities to protect the equal rights and dignity of girls and women;

4. GWI utilizes its status with Commission on the Status of Women (CSW), and the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW). and other international bodies to assist in the implementation of this resolution; and

5. GWI become the platform for continuous advocacy of the human rights of girls and women visibly supported by religious leaders and communities.

Find the full resolution here.

 

Proposed Resolution to the GWI triennial 2016.

POLYGAMY AS A FORM OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 

The 32nd GWI General Assembly resolves that:

1. National Federations and Associations (NFAs) urge their respective Governments to enhance women’s awareness concerning the problems of polygamy;

2. NFAs increase their efforts to make the case of polygamy public in order to educate families, both women and men about the consequences of polygamy in order to protect the human rights of women and the children;

3. GWI encourages NFAs to seek strong support from governments and the judiciary, including appropriate legislation and publicity of positive judicial sentences to increase awareness of polygamy and its consequent effects; and

4. GWI utilize its consultative role with ECOSOC, UNICEF, UNFPA and other international bodies to assist in the implementation of this resolution.

Find the full resolution here.

 

05.02.2016

GWI: Female Genital Mutilation is a major barrier to girls’ and women’s education

Graduate Women International calls for an end to Female Genital Mutilation as a major barrier to girls’ and women’s education and as a human rights abuse.Geneva, Switzerland, 6 February 2016 – on the International Day of Zero Tolerance of FGM, GWI calls for states, policymakers and community members to put an end to the damaging practice of Female Genital Mutilation (FGM) as a form of physical abuse, a human rights abuse and as a major barrier to girls’ educational attainment. FGM is used as a form of social control over young girls and women, attracting stigma in some communities to those who do not undergo this practice, despite international recognition of FGM as a human rights violation as enshrined in Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights.
The full statement can be found here.