Naisjärjestöjen hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023 on luettavissa kokonaan täältä.

TASA-ARVO LÄHTEE KASVATUKSESTA

 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden
  rajaaminen on heikentänyt naisten kokoaikaisen työssäkäynnin mahdollisuuksia sekä työn ja
  perheen yhteensovittamisen ja hoivavastuun tasaisemman jakautumisen edellytyksiä.
 • Varhaiskasvatuksen on oltava sukupuoli- ja tasa-arvotietoista. Tasa-arvolain velvoite
  suunnitelmallisesta tasa-arvotyöstä tulee ulottaa varhaiskasvatukseen ja sen toteutumista
  valvoa.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen on kuuluttava opettajien ja kasvattajien
  ammatilliseen osaamiseen. Tasa-arvokoulutus tulee sisällyttää pakollisena osana opettajien,
  mukaan lukien lastentarhanopettajat, koulutukseen ja täydennyskoulutukseen.
 • Opetuksen ja koulutuksen sukupuolen mukaista eriytymistä on purettava
  sukupuolitietoisella opetuksella, oppimateriaaleilla ja oppilaanohjauksella. Naisia on
  kannustettava ja koulutettava digitaalisen kehityksen kärkijoukkoihin.
 • Sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän sekä kiusaamisen vastaista työtä
  kouluissa on tehostettava ja opettajien ja rehtoreiden osaamista häirinnän tunnistamisessa
  vahvistettava.

TYÖELÄMÄ TARVITSEE TASA-ARVOA

 • Perusteettomat palkkaerot on poistettava. Palkkatasa-arvoa on edistettävä tehostamalla
  tasa-arvolain velvoitteiden noudattamisen valvontaa ja varaamalla tasa-arvovaltuutetulle
  asianmukaiset resurssit valvontatyöhön. Samapalkkaisuusohjelman toteuttamista on
  vauhditettava ja luottamusmiesten asemaa ja oikeuksia työpaikoilla vahvistettava.
 • Hallituskauden loppuun mennessä on säädettävä Islannin mallin mukainen
  samapalkkaisuuslaki. Erityisesti on edistettävä maahanmuuttajataustaisten ja vammaisten
  naisten työllistymistä ja samapalkkaisuutta.
 • Kilpailukykyä kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota naisten työsuhteisiin ja
  naisvaltaisiin aloihin. Työmarkkinat eivät voi perustua naisten vastentahtoisille osa- ja
  määräaikaisille työsuhteille.
 • Naisten tasavertaisia mahdollisuuksia päästä yritysten hallitusten jäseniksi ja muihin
  johtaviin asemiin on parannettava. Naisten osuutta listayhtiöiden hallituksissa on
  kasvatettava sukupuolikiintiöllä.
 • Työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä on purettava. Naisten osallistuminen ja
  sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä osaksi valtakunnallisia digitalisaation ohjelmia ja
  kärkihankkeita.
 • Sosiaaliturvaa uudistettaessa on varmistettava, että vaikutukset eri naisryhmiin ovat
  myönteiset. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota ikääntyneiden naisten, yksinhuoltajien,
  vammaisten ja maahanmuuttajanaisten toimeentuloon.
 • Perhevapaat on uudistettava tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työllisyyden
  edistämiseksi 6+6+6 -mallin mukaisesti. Isille korvamerkittyä osuutta tulee lisätä
  tuntuvasti. Uudistukselle on varattava riittävät resurssit. Perhevapaajärjestelmän tulee olla
  joustava ja huomioida perheiden monimuotoisuus.
 • Lakimuutosten yhteydessä on luovuttava sukupuolittuneista ammattinimikkeistä.

 

Tutustu lisäksi tasa-arvovaltuutetun eduskunnalle luovuttamaan vuosikertomukseen 2018 ja sen pohjalta esitettyihin suosituksiin. Tasa-arvo ei ole valmis eikä sen saavuttamiseen ole myöskään varattu riittäviä resursseja.