Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund

 

FKAF:s uppgift är att befrämja akademiskt utbildade kvinnors situation

– genom att stödja bildandet av nätverk mellan kvinnor
– genom att verka som en aktiv samhällspåverkare

FKAF är en öppen organisation för alla kvinnor som avlagt akademisk examen.

FKAF grundades år 1922 och är politiskt obunden.

FKAF:s verksamhet indelas i tre delar
– internationell verksamhet
– nationell verksamhet
– verksamhet med anknytning till lokalavdelningarna

Ett internationellt förbund

SANL-FKAF är medlem i den internationella centralorganisationen Graduate Women International, GWI. Organisationens målsättning är att befrämja internationell samförstånd samt att stöda kvinnors och flickors utbildning. GWI (då IFUW) grundades år 1919. Den har medlemsorganisationer i cirka 60 länder och ungefär 23 000 medlemmar. GWI innehar observatörsställning inom FN, ECOSOC, ILO och UNESCO.

SANL-FKAF, ett av de största nationella förbunden, deltar aktivt i GWI:s verksamhet. Förbundet har regelbundet haft en representant inom organisationens administration och förbundets representanter har aktivt deltagit i de konferenser som vart tredje år arrangeras av GWI. Vårt förbund har två gånger, 1959 och 1989, arrangerat GWI:s världskonferens. Docent Ritva-Liisa Karvetti, förbundets hedersordförande, verkade som IFUW:s president 1986–1989.

Förbundet är stiftande medlem i University Women of Europe, UWE och Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk, KANN.

SANL-FKAF har koordinerat UWE:s projektverksamhet och lokalföreningen i Vasa har under åren 2008–2010 lett ett mentorprojekt mellan Finland, Holland och Turkiet.

SANL-FKAF erbjuder sina sakkunniga till konferenser och specialuppdrag.

Alla medlemmar har möjlighet att delta i världskonferenser som arrangeras vart tredje år.

IFUW förmedlar information om de internationella stipendier som årligen kan sökas.

Nationell verksamhet

SANL-FKAF är en aktiv organisation som tar del av samhälleliga frågor som berör kvinnor. Verksamhetsformerna är att anordna evenemang, att delta i samhälleliga diskussioner, att avge utlåtanden och att påverka opinioner. Medlemmarnas olika bakgrund, yrken och specialkunskap ökar trovärdigheten i ståndpunktstaganden. Medlemmarna representerar olika yrkesgrupper, åldersgrupper och nationella grupper.

SANL-FKAF är en aktiv påverkare i samarbete med kvinnoorganisationer i vårt land. Förbundet hör till Kvinnoorganisationernas Centralförbund och till Finlands UN Women.

SANL-FKAF:s centralstyrelse och arbetsutskott bereder och besluter om förbundets ärenden mellan årsmöten. Centralrörelsen besluter även om ad hoc-arbetsgrupperna.

SANL-FKAF stöder kvinnors fortbildning och forskningsprojekt via den fond som verkar inom Suomen Kulttuurirahasto.

SANL-FKAF informerar om sin verksamhet i medlemstidningen Minerva och genom nyhetsbrev. Båda dessa innehåller information på såväl det nationella planet som på lokalnivå.

Lokalföreningarnas verksamhet omfattar olika projekt, föredrag, seminarier, företagsbesök och studiebesök på olika arbetsplatser, ladyluncher, författarbesök, litteraturcirklar, teaterbesök och konstutställningar, naturexkursioner samt kontakter med systerföreningar.