Akateemiset Naiset tekevät vaikuttamistyötä useassa YK-järjestössä

 

Mietitkö, mitä Akateemiset Naiset puuhaavat maailmalla? Tilaa itsellesi maailmanjärjestömme Graduate Women International, GWI:n uutiskirje ja kuulet säännöllisesti yli 60 jäsenmaan kuulumisia sekä GWI:n vaikuttamistyöstä YK:ssa. ‪Jokainen jäsenemme voi myös liittyä GWI:n henkilöjäseneksi. Kansainvälistä vaikuttamistyötä voi tehdä myös jokainen täällä Suomessa. Oletko jo tutustunut kansainväliseen strategiaamme?

GWI:llä on edustus YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa, kansainvälisessä työjärjestö ILOssa sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa. GWI:n edustajat ovat vapaaehtoisina toimivia maajärjestöjen jäseniä, jotka asuvat lähellä YK:n toimipaikkoja Keski-Euroopassa ja New Yorkissa. YK-järjestöjen lisäksi maailmanjärjestön edustajat pääsevät joihinkin maailmankauppajärjestö WTO:n kokouksiin. Lisäksi Geneven tiimi seuraa ihmisoikeusneuvoston (Human Rights Council) toimintaa.

GWI:n edustajilla on omat vastuualueensa, joista he raportoivat GWI:lle. Esimerkiksi Unescon seuranta on Pariisissa jaettu mm. aikuiskoulutukseen, Koulutus kaikille – ja teknologia ja luonnontieteet (STEM) -teemoihin.

GWI:llä on sananvaltaa myös New Yorkissa, jossa toimii kaksi naisten kannalta hyvin merkittävää YK-toimijaa, naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista ajava CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) sekä naisten asemaa käsittelevä CSW (Commission on the Status of Women). CSW:n vuosittainen kokous kerää New Yorkiin valtioiden ja kansalaisjärjestöjen delegaatioita. CSW-kokouksen yhteydessä järjestetään myös jokavuotinen Helvi Sipilä-seminaarimme.

 

Mikä on Helvi Sipilä -seminaari?

Helvi Sipilä -seminaari järjestetään vuosittain New Yorkissa oheistapahtumana YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) kokouksessa. Aloite seminaarin järjestämiseen tuli vuonna 2005 Liiton silloiselta kansainvälisten asioiden koordinaattorilta Leena-Maija Laurénilta. Liiton yhteistyökumppaneina järjestelyissä toimivat Naisjärjestöjen Keskusliitto, Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry, NNKY-liitto sekä Suomen UN Women.

Maaliskuussa 2019 seminaari järjestettiin jo 14. kertaa. Seminaarin aiheena on maksuttoman ehkäisy vaikutus naisten kouluttautumiseen. Kevään 2020 CSW-kokous ja seminaarimme peruttiin koronaviruksen vuoksi.

Useimmat CSW-kokouksen oheistapahtumista ovat kaikille avoimia, kansalaisjärjestöjen järjestämiä tapahtumia. Viralliseen CSW-kokoukseen kansalaisjärjestöjen edustajat pääsevät mukaan ainoastaan jäsenvaltioiden tai ECOSOCin delegaatioissa. Suomen Akateemisten Naisten Liitto on osallistunut CSW-kokouksiin yhteistyökumppaneidensa kokousdelegaatioissa. Vuonna 2019 Liittoa kokouksessa edustivat Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko Oulun Akateemiset Naiset ry:stä ja Coordinator of International Relations, CIR Sari Kuusela Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:stä.

 

Tärkeitä naisten asemaan vaikuttavia kansainvälisiä sopimuksia

CEDAW 1979

Ns. CEDAW-sopimus (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) on YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävä yleissopimus, joka hyväksyttiin vuonna 1979. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986. CEDAW-sopimusta valvotaan kansallisten raporttien avulla. Yleissopimus on osa kansainvälistä ihmisoikeussopimusverkostoa, ja se on ollut esikuvana myös Suomen tasa-arvolaille.

CEDAW-sopimukseen hyväksyttiin vuonna 1999 lisäpöytäkirja, jolla henkilöille ja henkilöryhmille luotiin oikeus tehdä valituksia erilliselle CEDAW-komitealle. Suomi ratifioi pöytäkirjan ensimmäisten valtioiden joukossa joulukuussa 2000. Käytännössä valitusoikeutta ei ole kuitenkaan Suomessa hyödynnetty. Todennäköisesti siksi, että CEDAW-sopimusta ja tätä valitusmahdollisuutta ei tunneta Suomessa kovin laajalti. (Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö)

CEDAW-komitea on kiinnittänyt toistuvasti huomiota Suomessa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Viimeksi keväällä 2014 komitea pyysi Suomelta erillistä lisäselvitystä väkivaltakysymyksestä jo kahden vuoden päästä eli ennen vuoden 2018 seuraavaa virallista kuulemista. CEDAW-komitean Suomea koskevat päätelmät ja suositukset löytyvät täältä. Ne on julkaistu myös suomeksi ja ruotsiksi.

 

Istanbulin sopimus 2011

Naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) tulee Suomen osalta voimaan 1.8.2015.

Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen naisia koskeva ihmisoikeussopimus. Sen tarkoituksena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen teoistaan edesvastuuseen. Lisäksi sopimuksen tavoitteena on edistää kaikkien naisiin kohdistuvan syrjinnän muotojen poistamista sekä naisten ja miesten välistä tosiasiallista tasa-arvoa.

Istanbulin sopimuksessa tarkastellaan naisiin kohdistuvaa ja perheväkivaltaa ihmisoikeusnäkökulmasta. Sopimuksen päämäärien toteuttaminen edellyttää kattavia, kokonaisvaltaisia ja koordinoituja poikkihallinnollisia toimintaohjelmia. Sopimuksen tavoitteena on myös tukea ja auttaa lainkäyttöviranomaisia ja järjestöjä toimimaan tehokkaasti yhteistyössä yhtenäisen lähestymistavan omaksumiseksi pyrittäessä poistamaan naisiin kohdistuvaa sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa.

 

Pekingin julistus ja toimintaohjelma 1995

YK:n neljäs naisten asemaa käsittelevä maailmankonferenssi järjestettiin vuonna 1995 Pekingissä, jossa hyväksyttiin julistus ja toimintaohjelma. Toimintaohjelmassa sovittiin naisten ja tyttöjen vapauden ja oikeuksien turvaamisesta. Toimintaohjelma muun muassa asettaa tavoitteeksi naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen, oikeuden koulutukseen, naisten osallistumisen päätöksentekoon ja saman palkan samanarvoisesta työstä.

Ulkoasiainministeriö laatii viiden vuoden välein Pekingin toimintaohjelman kansalliset arviointiraportit, joista viimeisin on julkaistu elokuussa 2019.

Naisjärjestöjen Keskusliitto, NJKL koordinoi Suomen kansalaisjärjestöjen rinnakkaisraporttien kokoamista. Edellinen varjoraportti julkaistiin vuonna 2015 otsikolla Sanoista tekoihin – Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon haasteet Suomessa 2015 ja sitä edellinen vuonna 2010 nimellä Paluu Pekingiin. Nyt. Sukupuolten tasa-arvon tila Suomessa 2010. Suomen Akateemisten Naisten Liitto on osallistunut koulutuksen ja talouden tasa-arvosta raportointiin. Seuraava varjoraportti julkaistaan lokakuussa 2019.

 

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 31.10.2000 yksimielisesti päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus. Tuon päätöslauselman tavoitteena on suojata naisia ja tyttöjä aseellisissa selkkauksissa ja konflikteissa. Käänteentekevää dokumentissa on se, että naisia ja tyttöjä ei nähdä pelkästään uhreina vaan myös aktiivisina toimijoina, joilla on oikeus osallistua rauhanrakennukseen ja konfliktien ehkäisyyn.

Suomen 1325-verkosto on vuonna 2006 perustettu avoin verkosto, johon kuuluu ihmisoikeus- ja tasa-arvotyötä tekeviä järjestöjä sekä konfliktintutkijoita Suomen eri yliopistoista. Verkoston toimintaa hallinnoi Suomen UN Women. SANL-FKAF liittyi verkoston jäseneksi kesällä 2013. Verkoston tavoitteena on edistää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus toimeenpanoa Suomessa. Verkosto seuraa Suomen kansallisen 1325-toimintaohjelman toteuttamista sen toimeenpanosta vastuussa olevissa ministeriöissä, kartoittaa aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia ja levittää niitä sekä järjestää 1325-aiheista koulutusta kansalaisjärjestötoimijoille.

 

Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa 2012

Suomi sai vuoropuhelussa YK:n jäsenmailta yhteensä 78 suositusta kansallisen ihmisoikeustilanteen kehittämiseksi. Vuoropuhelusta laaditun tarkasteluraportin hyväksymisen yhteydessä 25. toukokuuta Suomi ilmoitti hyväksyvänsä 51 suositusta ja hylkäävänsä yhden suosituksen. Tutkittavaksi otettiin 26 suositusta.

 

 

 

 

Sivua on viimeksi päivitetty 6.3.2020