Suomen Akateemisten Naisten Liiton strategia 2021 – 2023

Strategiatyön taustaa

Suomessa on runsaat puoli miljoonaa korkeakoulutettua naista. Emme ole yhtenäinen ryhmä. Olemme johtajia, yrittäjiä, asiantuntijoita, pätkätyöläisiä, työtä vailla olevia tai jo eläkkeellä. Meillä on osaamista ja annettavaa tasa-arvoiselle ja sivistyneelle Suomelle. Jokaiselle löytyy vertaistukea ja kiinnostavaa toimintaa Akateemisten Naisten kansainvälisessä verkostossa.

Akateemisten Naisten vuonna 1922 alkanut työ naisten koulutuksen ja aseman parantamiseksi on aina ollut kansainvälistä työtä. Suomi on tasa-arvon suhteen yksi edistyksellisemmistä maista maailmassa, mutta edelleen työtä riittää, jotta perheiden tasa-arvoinen hoivavastuu sekä palkkatasa-arvo toteutuisivat ja lähisuhdeväkivalta poistuisi. Koulutuksen ja työelämän segregaatio on Suomessa vain syventynyt. Positiivista kehitystä ei siis voi pitää itsestäänselvyytenä, ja tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä myös oman tasa-arvotilanteemme edistämiseksi.

Johtoajatuksemme on Viihdy – vaikuta – verkostoidu. Akateemiset Naiset toimii paikallisesti jäsenyhdistysten kautta, joiden kansallisena kattojärjestönä on vuonna 1922 perustettu liitto. Strategiansa toteuttamiseksi järjestö tekee yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien ja verkostojen kanssa.

Toimintaa ohjaavat arvot

Akateemisten Naisten arvoja ovat sivistys, tasa-arvo ja yhteisöllisyys. Puolustamme näitä arvoja paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Teemme aktiivista vaikuttamistyötä naisten aseman ja koulutuksen arvostuksen edistämiseksi.

Yhteisössämme voi vaikuttaa ja verkostoitua, saada uutta tietoa ja vertaistukea sekä tehdä tasa-arvoa edistävää vapaaehtoistyötä. Jäsenistössämme kohtaavat aktiiviset ja sivistystä puolustavat kolmen sukupolven osaajat.

Keskeiset tavoitteet ja painopisteet 2021-2023

Strategiakaudella 2021–2023 vahvistamme akateemisten naisten asemaa, uudistamme järjestömme toimintatapoja, panostamme jäsenmäärän kasvuun sekä innostamme jäseniämme yhteistoimintaan. Jatkamme myös kotouttamistyötä Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostoissa, mikäli niiden toimintaedellytykset ovat olemassa. Kansainvälinen yhteistyö ja suhteet 65 sisarjärjestömme kanssa ovat tärkeä tuki tavoitteiden toteuttamisessa.

Vahvistaminen: Korkeakoulutuksen arvon ja merkityksen tulee näkyä työmarkkinoilla. Tuemme korkeakoulutettujen naisten työllistymistä vastuullisiin tehtäviin ja päättäviin asemiin sekä panostamme sukupuolten mukaisen eriytymisen, segregaation, purkamiseen koulutuksessa ja työelämässä. Kehitämme uusia hankkeita korkeakouluista vastavalmistuneiden, työelämässä toimivien ja eläkkeelle siirtyneiden akateemisten naisten aseman ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös (ikääntyvien naisten) ikäsyrjinnän poistaminen kuuluu tavoitteisiimme. Uusille jäsenillemme tarjoamme mentorointia ja kummitoimintaa.

Uudistaminen: hyödynnämme verkkotyöpajoja sekä digitaalisia alustoja. Edistämme myös verkossa paikallisyhdistystemme alueellista yhteistyötä ja yhdistysvierailuja. Etsimme uusia yhteistyökumppaneita ja kehitämme hankeideaa, joka yhdistää digiosaamisen, yhdistystoiminnan ja tasa-arvon edistämisen.

Jäsenmäärän kasvattaminen: meillä on innostavaa, monipuolista ohjelmaa ja aktiivista viestintää. Tarjoamme paikallisyhdistyksillemme verkkokoulutusta jäsenhankinnasta ja -viestinnästä. Sääntömuutoksella mahdollistetaan opiskelijajäsenyys ja alemman ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden jäsenyys. Tämä on erityisen tärkeää niillä paikkakunnilla, joilla ei ole yliopistoja.

 

STRATEGIN FÖR FINLANDS KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRBUND ry. 2021-2023

Bakgrunden till strategiarbetet

I Finland finns det drygt en halv miljon akademiskt utbildade kvinnor. Vi är ingen enhetlig grupp. Vi är chefer, företagare, experter, visstidsanställda, arbetslösa eller redan pensionerade. Vi har kunnande och något att ge ett jämställt och civiliserat Finland. Var och en kan hitta ett kollegialt stöd och intressant verksamhet i Kvinnliga Akademikers internationella nätverk.

Kvinnliga Akademikers arbete, som började 1922, för att förbättra kvinnors utbildning och kvinnors ställning har alltid varit internationellt arbete. Finland är ett av de mest avancerade länderna i världen när det gäller jämställdhet, men fortfarande återstår det arbete innan jämlikt omsorgsansvar inom familjen samt lika lön kunde förverkligas och innan våld i nära relationer kunde försvinna. Segregeringen inom utbildning och i arbetslivet har bara blivit djupare i Finland. En positiv utveckling kan därför inte tas för given, och vi behöver internationellt samarbete också för att stärka vår egen ställning inom jämställdhet.

Vårt ledmotiv är Påverka, nätverka och trivs med oss. Kvinnliga Akademiker fungerar lokalt genom medlemsföreningarna. Deras nationella paraplyorganisation är förbundet, som grundades 1922. För att förverkliga sin strategi samarbetar organisationen med nationella och internationella partners och nätverk.

Värderingar som styr verksamheten

Kvinnliga Akademikers värden är bildning, jämställdhet och gemenskap. Vi försvarar dessa värden lokalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar aktivt för att främja kvinnors ställning och utbildningens anseende.

I vår gemenskap kan man påverka och nätverka, få ny kunskap och kollegialt stöd samt utföra frivilligarbete för att främja jämlikhet. I vår organisation möts tre generationers aktiva experter och försvarare av bildning.

Centrala mål och prioriteringar 2021 – 2023

Under strategiperioden 2021-23 stärker vi akademiska kvinnors ställning, vi förnyar vår organisations sätt att arbeta, vi satsa på att öka medlemsantalet och uppmuntrar våra medlemmar till samarbete. Vi fortsätter också skolningsarbetet tillsammans med Auroras- och Vi läser tillsammans- nätverken. För att uppnå målenär internationellt samarbete och relationerna till våra 65 systerorganisationer viktiga stöd.

Stärk: Uppskattningen och betydelsen av högskoleutbildningen skall synas på arbetsmarknaden. Vi stöder högskoleutbildade kvinnors möjligheter att avancera till ansvarsfulla uppgifter och beslutsfattande positioner och vi kommer att satsa på att avveckla könssegregeringen inom utbildningen och i arbetslivet. Vi utvecklar nya projekt för att främja nyutbildade, i arbetslivet varande och pensionerade akademiska kvinnors ställning och välfärd. Också avskaffande av (äldre kvinnors) åldersdiskriminering hör till våra mål. För våra nya medlemmar erbjuder vi mentorstöd och fadderverksamhet.

Förnya: Vi drar nytta av nätverkstäder samt digitala plattformer. Vi uppmuntrar också på nätet våra lokalföreningar till regionalt samarbete och företagsbesök. Vi söker nya samarbetspartners och utvecklar en projektidé, som förenar digitalt kunnande, föreningsverksamhet och främjande av jämlikhet.

Öka medlemsantalet: Vi har ett entusiasmerande, mångsidigt program och vi är aktiva kommunikatörer. Vi erbjuder våra lokalföreningar nätskolning i medlemsanskaffning och -kommunikation. Med stadgeändringen möjliggör vi medlemskap för studeranden och personer som avlagt lägre yrkeshögskole-examen. Det här är speciellt viktigt på de orter som inte har universitet.

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.