Ehdota Vuoden Jäsentekopalkintoa

KILPAILUN SÄÄNNÖT

 1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi. Palkintoehdotukset tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä.
 2. Palkitaan sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa.
 3. Ehdotukset voivat perustua seuraaviin kilpailukategorioihin: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”. Kategorian voi jättää myös mainitsematta, koska perustelut ratkaisevat.
  Edellä mainitut kategoriat voidaan ymmärtää laajasti:
  • Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
  • Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
  • Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
  • Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.
 4. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.
 5. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.
 6. Jäsentekopalkinto on 250 euroa/ehdotus. Jaettava palkintosumma on yhteensä 1000 euroa. Palkittavia ehdotuksia voi olla enintään neljä. Lisäksi voidaan esittää kunniamainintoja, esim. sellaisille hankkeille, jotka ovat vasta ideointivaiheessa. Mikäli palkittavia ehdotuksia ei ole neljää, voidaan myös kunniamaininnat palkita rahallisesti.
 7. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.
 8. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

Vuoden Jäsentekopalkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Lisätietoja: sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi.

Föreslå medlemsdådspris år2024

TÄVLINGSREGLER

 1. Vilken som helst medlem, lokalförening eller föreningsfadder kan föreslå en pristagare med anledning av att den tagit fram en bra praxis. Förslag till pristagare bör lämnas in inom april månad.
 2. Sådana bra praxisar kan belönas, som hjälper Akademiska kvinnor som organisation och vilken det skulle löna sig för alla medlemsföreningar att införliva i sin verksamhet.
 3. Förslagen kan grunda sig på följande tävlingskategorier: digikunskap, medlemsanskaffning, programutbud, och en jokerkategori. Man kan också låta bli att välja kategori, motiveringen avgör. Ovannämnda kategorier kan förstås i vid bemärkelse:
  • Digikunskap inbegriper alla föreningens medlemskommunikations it-lösningar och alla medel för att höja medlemmarnas kunskapsnivå inom it.
  • Medlemsanskaffning kan igen förstås med alla de kommunikationsinnovationer, genom vilka man lyckats öka medlemsantalet.
  • Programutbudskategorin innehåller till exempel de händelseformer, som så brett som möjligt kunnat tillgodose alla medlemmar av vitt skilda åldrar.
  • Den fjärde kategorin är jokerkategorin. Har din förening en bra praxis som inte faller under någon av de tre tidigare nämnda kategorierna? Föreslå den under Jokerkategorin.
 4. Praxisen bör vara högst fem år gammal.
 5. Samma förenings samma praxis kan föreslås bara en gång.
 6. Priset för Medlemsdådet är 250 euro/förslag. Prissumman som delas är 1000 euro. Förslagen som belönas är högst fyra till antalet. Därtill kan det utdelas hedersomnämnanden, till exempel för sådana projekt som ännu bara håller på att utvecklas. Om det inte finns fyra kandidater som tävlar om prissumman, kan också hedersomnämnandena belönas med penningpris.
 7. Pristagarna utses årligen av Förbundets centralstyrelse och vinnarna meddelas på Förbundets årsmöte.
 8. Reglerna kan vid behov ses över om till exempel Förbundets ekonomiska ställningar föranleder det.

Priset för årets medlemsdåd delades ut första gången år 2018.
Tilläggsinformation: sanl.fkaf(at)akateemisetnaiset.fi.

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.