Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund

Förbundets uppgift är att befrämja akademiskt utbildade kvinnors situation

  • genom att stödja bildandet av nätverk mellan kvinnor
  • genom att verka som en aktiv samhällspåverkare

Förbundet är en öppen organisation för alla kvinnor som avlagt akademisk examen.

Förbundet grundades år 1922 och är politiskt obunden.

  • Förbundets verksamhet indelas i tre delar
    internationell verksamhet
  • nationell verksamhet
  • verksamhet med anknytning till lokalavdelningarna

Ett internationellt förbund

Förbundet är en medlem i University Women of Europe, UWE och Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk, KANN.

Alla Kvinnliga Akademiker har möjlighet att ansöka personligt medlemskap i den internationella centralorganisationen Graduate Women International, GWI och delta i GWI:s världskonferenser som arrangeras vart tredje år.

Förbundet har koordinerat UWE:s projektverksamhet och lokalföreningen i Vasa har under åren 2008–2010 lett ett mentorprojekt mellan Finland, Holland och Turkiet.

Förbundet erbjuder sina sakkunniga till konferenser och specialuppdrag.

Nationell verksamhet

Förbundet är en aktiv organisation som tar del av samhälleliga frågor som berör kvinnor. Verksamhetsformerna är att anordna evenemang, att delta i samhälleliga diskussioner, att avge utlåtanden och att påverka opinioner. Medlemmarnas olika bakgrund, yrken och specialkunskap ökar trovärdigheten i ståndpunktstaganden. Medlemmarna representerar olika yrkesgrupper, åldersgrupper och nationella grupper.

Förbundet är en aktiv påverkare i samarbete med kvinnoorganisationer i vårt land. Förbundet hör till Kvinnoorganisationernas Centralförbund och till Finlands UN Women.

Förbundets centralstyrelse och arbetsutskott bereder och besluter om förbundets ärenden mellan årsmöten. Centralrörelsen besluter även om ad hoc-arbetsgrupperna.

Förbundet stöder kvinnors fortbildning och forskningsprojekt via den fond som verkar inom Suomen Kulttuurirahasto.

Förbundet informerar om sin verksamhet i medlemstidningen Minerva och genom nyhetsbrev. Båda dessa innehåller information på såväl det nationella planet som på lokalnivå.

Lokalföreningarnas verksamhet omfattar olika projekt, föredrag, seminarier, företagsbesök och studiebesök på olika arbetsplatser, ladyluncher, författarbesök, litteraturcirklar, teaterbesök och konstutställningar, naturexkursioner samt kontakter med systerföreningar.

 

Uppdaterades senast 10.9.2018