Euroopan neuvosto: Suomi ei ole edistänyt riittävästi palkkatasa-arvoa

TIEDOTE 30.6.2020

Suomen Akateemisten Naisten Liiton eurooppalainen kattojärjestö, University Women of Europe (UWE), teki vuonna 2016 kantelun Euroopassa vallitsevasta sukupuolten välisestä palkkaepätasa-arvosta, joka loukkaa vuonna 1965 voimaan tullutta Euroopan sosiaalista peruskirjaa. Suomi allekirjoitti Euroopan neuvoston laatiman peruskirjan vuonna 1991. Peruskirjan allekirjoittaneista 47 jäsenvaltiosta 15 hyväksyy kollektiiviset kantelut. Nyt saadussa Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätöksessä näistä 15 maasta ainoastaan Ruotsin katsotaan noudattavan peruskirjaa.

Suomea koskevassa päätöksessään komitea toteaa, että Suomi ei ole edistänyt riittävästi maan palkkatasa-arvoa. Naisten ja miesten välinen palkkaero (16 %) on edelleen yli EU:n keskiarvon, ja palkkaeroa ylläpitävä koulutuksen ja työelämän segregaatio on vain syventynyt. Viimeisimpien tietojen mukaan vain 8,9 % suomalaisista palkansaajista työskentelee ammateissa, joissa on vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä.

Suomen kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma pyrki vuosina 2006 – 2019 kaventamaan naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa. Tuona aikana palkkaeroa saatiin kurottua runsaalla kolmella prosenttiyksiköllä. Helmikuussa 2020 ohjelman neuvottelut keskeytyivät, koska hallitus ja työmarkkinajärjestöt eivät saavuttaneet yksimielisyyttä siitä, minkälaisilla toimenpiteillä sukupuolten välistä palkkaeroa saadaan kavennettua.

Komitean päätöksessä nostetaan esiin selkeitä, korjattavissa olevia lainsäädännöllisiä epäkohtia. Suomen lainsäädännön tulisi tunnistaa myös tapaukset, joissa työntekijä irtisanotaan vastatoimenpiteenä tämän esittämään samapalkkavaateeseen. Lisäksi tasa-arvolain tulisi edellyttää tasa-arvosuunnitelman tekoa myös alle 30 työntekijän organisaatioilta. 93 prosenttia suomalaisyrityksistä on alle 10 hengen mikroyrityksiä, jotka työllistävät jopa 23 prosenttia suomalaisesta työvoimasta.

Suomea koskeva päätös löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja:

Suomen Akateemisten Naisten Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko
p. 040 540 0464, kirsi.jokikokko(a)gmail.com

Suomen Akateemisten Naisten Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen
p. 045 869 1617 (Tavoitettavissa 30.6.2020)

STM:n tiedotteen ratkaisusta voi lukea täältä.

SUMMARY IN ENGLISH

The European Committee of Social Rights (ECSR) has found violations of the right to equal pay and the right to equal opportunities in the workplace in 14 out of 15 countries which apply the European Social Charter’s collective complaints procedure: Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal and Slovenia. Only Sweden was found to be compliant with the Charter.

According to the Charter, the right to equal pay must be guaranteed in law. The ECSR has identified in particular the following obligations on participating States:

  • To recognise the right to equal pay for equal work or work of equal value in their legislation;
  • To ensure access to effective remedies for victims of pay discrimination;
  • To ensure and guarantee pay transparency and enable pay comparisons;
  • To maintain effective equality bodies and relevant institutions in order to ensure equal pay in practice.

The full press release can be found here.