Liiton 100. vuosikokouksen julkilausuma

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 100. vuosikokous yhtyy Opettajien ammattijärjestö OAJ:n näkemykseen siitä, että kestävää tulevaisuutta ja hyvinvointia ei voida turvata ilman riittäviä panostuksia koko suomalaiseen koulutusketjuun varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja TKI-rahoitukseen saakka. Laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen lisäksi suomalaisten koulutusväylien tulee tarjota joustavia ja monimuotoisia vaihtoehtoja, jotka tukevat kaikkien Suomessa asuvien tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kouluttautua.

Akateemiset Naiset puhuivat näiden teemojen puolesta myös eduskunnan naisverkostolle 15.11.2022 järjestetyssä naisjärjestöjen yhteisessä tapaamisessa. Suomen Akateemisten Naisten Liitto esittää tulevan hallituskauden 2023 – 2027 keskeisiksi tavoitteiksi koulutuksen ja työelämän segregaation purkamisen, palkkatasa-arvon edistämisen sekä kotoutumisen tasa-arvon vahvistamisen.

Suomen erityisongelmana on koulutuksen ja työelämän jyrkkä sukupuolen mukainen eriytyminen. Myös ulkomaalaistaustaisen väestön koulutusrakenne on sukupuolen näkökulmasta samankaltainen kuin suomalaistaustaisen väestön. [Tilastokeskus, THL] Koulutuksen ja siihen liittyvän uraohjauksen keinoin on mahdollista purkaa sukupuolen mukaista eriytymistä sekä kaventaa naisten ja miesten välisiä palkkaeroja.

Korkeakouluissa keskeiset haasteet liittyvät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toimeenpanoon, naisten ja etnisten vähemmistöjen vähäiseen määrään yliopistojen ylimmillä uraportailla, läpinäkymättömiin rekrytointiprosesseihin, etnisten vähemmistöjen kokemaan syrjintään ja valtaväestöä heikompaan urakehitykseen. [KOTAMO-hanke, 2021–2022] Sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden toteutumista korkeakouluissa on edistettävä tutkimuksen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen avulla.

Suomea vaivaavasta työvoimapulasta kärsivät erityisesti sote-alat. Ratkaisuksi on esitetty työperäistä maahanmuuttoa, mutta OECD:n tilastoissa Suomi sijoittuu kiinnostavuudessa vasta sijalle 18; kaikki pohjoismaat ja Viro ovat Suomen edellä. Kotoutumisen, koulutukseen ja työelämään ohjaamisen väyliä tulee uudistaa ja varmistaa, että tulijat saavat tarvitsemansa palvelut ja tukea kotoutumiseen ja kielen oppimiseen. [HS.fi, Politiikka 12.11.2022] Työvoimapulaa helpottaisi myös kannustaminen pidempiin työuriin. Koulutus voisi tarjota ratkaisuja myös tähän, sillä tutkimusten mukaan työnantajat mainitsevat ikääntyvän työntekijän palkkaamisen yhdeksi kynnystekijäksi vanhentuneet tiedot ja taidot. [Eläketurvakeskus 05 2022]

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.