Liiton 99. vuosikokous: Koulutuksella ratkaisuja osaamisvajeeseen

VUOSIKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 20.11.2021

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n 99. vuosikokouksen mielestä ratkaisuja ennakointien perusteella kiihtyvään osaamisvajeeseen on löydettävissä tunnistamalla maassamme asuvien valmiudet ja halukkuus lisätä osaamistaan ja suunnata koulutuksen kautta työelämään. Koulutusväylien odotetaan tarjoavan joustavia ja monimuotoisia toteutusvaihtoehtoja. Lisäksi tarvitaan koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa sekä tukimuotoja maahamme muuttavien kotoutumiseen. Kansalaisjärjestöjen rooli on tärkeä työelämän ulkopuolelle jääneiden suomalaisten tukemisessa. Siksi järjestöt palveluineen ja koulutuksineen haluavat olla mukana meneillään olevassa maakuntauudistuksessa ja monituottajamallin suunnitteluvaiheessa.

Tällä hetkellä Suomessa kärsitään oikea-aikaisen ja oikeanlaatuisen osaamisen puutteesta, mikä näkyy lähes kaikilla aloilla ja sektoreilla. Työn murroksen seurauksena tarjolla oleva osaaminen ja osaajat eivät aina kohtaa työtehtävien edellyttämän osaamisen kanssa. Hallitusohjelman (2000) tavoitteen, nuorten aikuisten osuus korkeakoulutetuista 50 %, toteutuminen ei ole edennyt toivotulla tavalla, vaan on tällä hetkellä noin 40 %. Lisäksi työelämässä toimivat ikääntyvät työntekijät tarvitsevat mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja ratkaisuja työssä jaksamisen tueksi.

Suomessa on hieman OECD:n keskiarvoa enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita. Useat heistä palaavat tutkinnon suorittamisen jälkeen kotimaahansa tai siirtyvät toisiin maihin. Asenteiden ja rakenteiden monimuotoistuminen Suomen työmarkkinoilla etenee hitaasti eikä vastaa kansainvälisten osaajien odotuksiin. Työelämän monimuotoisuuden ja vastaanottavuuden lisäämisen ohella tulisi kiinnittää huomioita maahan muuttaneen työnhakijan hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemiseen, jossa huomioidaan hänen kokonaistilanteensa, hänen perhe- ja lähiyhteisönsä.

Valtioneuvoston selonteossa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (2021) nostetaan erityisesti esiin naisten osallisuuden vahvistaminen avaimena muutokseen. Tähän ratkaisuna esitetään muun muassa kotoutumisen alkuvaiheen tehostamista sekä koulutukseen ja työelämään ohjauksen vahvistamista. Edelleen selonteossa nähdään järjestöjen rooli keskeisenä kotoutumisessa. Tarkoitus on vahvistaa järjestöjen roolia entisestään.

Kaikkien yhteiskunnan sektoreiden roolin tunnistaminen koulutukseen ja työelämään ohjaamisen ja tuen toteuttajina on merkityksellinen. Järjestösektorin asiantuntijuudella on tärkeä rooli kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä kotoutumisessa. Maahan muuttaneiden osaajien työnhakua, lisäkouluttautumista ja osallisuutta yhteiskunnassa on tuettava. Yhteistyö eri toimijatahojen välillä erityisesti koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa, riittävä kotoutumiskoulutus ja oikea-aikainen opinto-ohjaus luovat edellytykset osaajien ja osaamistarpeiden kohtaamiseen.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto on järjestönä ja yhteistyössä ammattilaisten verkoston kanssa tukemassa Auroras-toiminnallaan maahamme muuttaneiden koulutettujen naisten kotoutumista ja työelämään sijoittumista. Järjestömme korostaa kaikkien koulutusvaiheiden, monimuotoisten koulutuksen toteutusvaihtoehtojen ja niiden resursoinnin turvaamista asetettujen pitkän tähtäimen osaamistavoitteiden saavuttamisessa.