Naisjärjestöjen yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2023 - 2027

Naisjärjestöjen Keskusliiton 72 jäsenjärjestön yhdessä laatimat hallitusohjelmatavoitteet 2023 – 2027 on luettavissa kokonaisuudessaan NJKL:n verkkosivuilta. Olemme koonneet ne myös erilliseksi pdf-tiedostoksi.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto jatkaa keskustelua koulutuksen, kotoutumisen ja työelämän tasa-arvotavoitteista syyskaudella 2022.

TAVOITE 2. Kasvatus ja koulutus on sukupuolitietoista kaikilla asteilla

Suomessa koulutusalat ovat vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneet eli segregoituneet. Jako miesten ja naisten töihin jopa vahvistuu joillain aloilla. Puretaan kasvatuksen ja koulutuksen sukupuolen mukaista eriytymistä ja sukupuolinormeja sukupuolitietoisella varhaiskasvatuksella, opetuksella ja korkea-koulutuksella.

Varmistetaan, että koulutuksella puretaan sukupuolen mukaista eriytymistä:

  • lakeihin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta lisätään vaatimus kasvatuksen ja opetuksen sukupuolitietoisuudesta
  • kaikkien koulutusasteiden oppikirjoille tehdään sukupuolivaikutusten arviointi, jolla varmistetaan, että kirjoissa näkyy moninaisia ihmisiä moninaisissa rooleissa
  • tuetaan erityisesti tyttöjen ja naisten hakeutumista STEM-aloille.

Sukupuoleen perustuvan ja seksuaalihäirinnän, kiusaamisen sekä väkivallan vastaista työtä kouluissa tehostetaan osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä:

  • oppilaitoksen toiminta määritellään syrjinnäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien 14 §:ssä, jos oppilaitos ei puutu häirintään
  • opettajien ja rehtoreiden osaamista häirinnän tunnistamisessa vahvistetaan täydennyskoulutuksilla.

Varmistetaan varhaiskasvattajien, opettajien ja oppilaanohjaajien tasa-arvo-osaaminen kaikilla asteilla:

  • tehdään selvitys opettajien perus- ja täydennyskoulutusten tasa-arvosisällöistä
  • edistetään, että koulutukseen ja täydennyskoulutukseen sisältyy pakollisena sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia käsitteleviä kursseja
  • järjestetään velvoittavia koulutuksia tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen toimeenpanosta.

Koulujen seksuaalikasvatuksessa vahvistetaan seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja kehollisen koskemattomuuden, mukaan lukien suostumuksen, käsittelyä. Seksuaalikasvatuksessa puretaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia normeja.

Seksuaalikasvatusta kehitetään ja yhdenmukaistetaan eri puolilla maata.

Ennaltaehkäistään ja puututaan mahdollisimman varhain tyttöjen lisääntyneeseen masennukseen, ahdistukseen ja syömishäiriöihin vahvistamalla oppilaanohjausta ja kouluterveydenhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen saavutettavuutta.

Käytämme evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin.